Pētniecība

ZinĀtniska rakstura informatĪvie materiĀli

Partneri

Vadošie nacionālā līmeņa sadarbības partneri:

 • Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs
 • LU Fizikas un matemātikas fakultāte
 • LU Cietvielu fizikas institūts
 • Rīgas Tehniskās universitāte
 • LV Koksnes ķīmijas institūts
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vadošie starptautiskie sadarbības partneri:

 • Chalmers University of Technology (Sweden)
 • Pennsylvania State University (USA)
 • Lulea University Division of Polymer Engineering (Sweden)
 • Voronezh University (Russia)
 • RISO Material Department (Denmark)
 • V. A. Bely Metal-Polymer Research Institute  National Academy of Sciences of Belarus (Belarus)
 • South Ural State University (Russia)
 • University of Naples, Institute for Composite and Biomedical Materials (Italy)
 • Research Centre for Energy, Environment and Technology (Spain)
 • Kielce Technical University (Poland)
 • Department of Mechanical Engineering and Industrial Management University of Porto (Portugal)
 • 3TEX, Inc. (USA)

SadarbĪbas veidi

 • Kopēju starptautisku projektu sagatavošana un īstenošana polimēru un kompozītmateriālu jomā
 • Materiālu fizikāli mehānisko īpašību pārbaudes
 • Rekomendāciju, metožu un programmu izstrāde kompozīto materiālu konstrukciju aprēķināšanai
 • Inženieru konsultēšana un apmācības
 • Aspirantūras studentu apmācība augstākas zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai mehānikas un kompozīto materiālu zinātnēs

Īstenotie projekti

 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts "Jaunas stiprinājuma sistēmas no pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un pielietošana konstrukcijas elementos ar paaugstinātu nestspēju".
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts "Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras attīstīšana".
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts "Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde".
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts "Ceļu aizsargbarjeras no polimērkompozīta materiāla un to izgatavošanas tehnoloģija".
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts "Optimālas struktūras fibrobetona izpēte un izveide".
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts "Jaunas stiprinājuma sistēmas no pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un pielietošana konstrukcijas elementos ar paaugstinātu nestspēju".
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas – mehānikas pētniecības jomā".
 • Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda fonda projekts "Cilvēkresursu piesaiste moderno kompozītmateriālu kompleksiem pētījumiem" realizāciju.
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts „Bioloģiski tīru mākslīgo matu ražošanas procesa izstrāde”.
 • Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekts „Intelektuālas dielektrometrijas sistēmas un metodoloģijas izstrāde nemetālisku materiālu nesagraujošai testēšanai”.

Raksti par zinĀtniskĀm tĒmĀm