Atbalsts zinātnē un tehnoloģijās
EK_logo IPM logo
 

 

Polimēru mehānikas institūts ERAF 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
ietvaros īsteno zinātnes pētniecības projektu. 

LU aģentūra „LU Polimēru mehānikas institūts” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu
„Jaunas stiprinājuma sistēmas no pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un
pielietošana konstrukcijas elementos ar paaugstinātu nestspēju”.
Vienošanās Nr. 2010/0296/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/049.

Projekta īstenošanas periods no 09.02.2010 līdz 13.12.2013.