Zinātnes infrastruktūras attīstība
EK_logo IPM logo
 

Projekts „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu,
konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra
zinātniskas infrastruktūras attīstīšana”

Eiropas Savienības 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״ Vienošanās Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004.
Projekta īstenošanas periods: 01.01.2012 – 31.08.2015.
Projekta īstenošanas vieta: Rīgas pilsēta un Salaspils novads.
Projekta iesniedzējs: Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts".

Sadarbības partneri

 1. Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts" (LU CFI)
 2. Latvijas Universitāte (LU)
 3. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
 4. Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Fizikas institūts" (LU FI)
 5. Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" (LU PMI)
 6. Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts (RTU NĶI)

Projekta mērķis: Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) izveidošana, kurā tiktu koncentrēts zinātniskais potenciāls, notiktu tā kvalifikācijas un pētījumu kvalitātes paaugstināšana, izmantojot pasaules klases zinātniskās aparatūras un tehnoloģisko iekārtu parku, kas tādējādi atļautu veikt starptautiska līmeņa pētījumus.

Projekta mērķa grupa: Latvijas zinātnieki, kuri strādā valstī noteiktajā prioritārajā zinātnes virzienā „Inovatīvi materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas)”.

Projekta uzdevums: būtiski uzlabot zinātnes infrastruktūru, zinātnieku darba apstākļus, veikt jaunākās paaudzes iekārtu iegādi, nodrošināt pieeju zinātnisko iekārtu izmantošanai zinātnisko institūciju darbiniekiem sešās VNPC teritoriāli telpiskajās komponentēs LU CFI, LU, RTU, LU FI, LU PMI un RTU NĶI, kā arī uzsākt Latvijas mēroga nanotehnoloģiju un materiālu pētniecības centra „LATNANO-C” veidošanu.
LU PMI kā sadarbības partnera kopējās izmaksas ir 396510,00 LVL, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 352157,00 LVL, pašu līdzfinansējums 44353,00 LVL.

LU PMI plānotās darbības projekta ietvaros

 • Eksperimentālo mašīnu zāles renovācija
 • Universālā kompleksa iegāde vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātās temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai
 • Kompleksa iegāde polimēru un to kompozītu mikromehānisko un termofizikālo īpašību izpētei
 • Sadarbībā ar pārējiem VNPC partneriem – transmisijas elektronu mikroskopu un dubultstaru fokusēto jonu kūļu iekārtu iegāde.

LU PMI veiktās aktivitātes periodā līdz 2013. gada 28.martam

 1. Pārskata periodā veiktas iekārtu piegādes priekš polimēru un to kompozītu mikromehānisko un termofizikālo īpašību izpētei un daļa no iekārtām vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai.
 2. Izsludināts atkārtoti atklātais konkurss uz pētnieciskās aparatūras iegādi un uzstādīšanu:
  • Universālais komplekss vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai;
  Uz patreizējo brīdi notiek iesniegtās dokumentācijas izvērtēšana un saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām. Tā kā konkursa ietvaros bija plānots iegādāties vairākas dažādu profila pētniecības ierīces, bet konkursa laikā ne uz visām iekārtām tika saņemti atbilstoši piedāvājumi, tad LU PMI nācās atkārtoti izsludināt konkursu uz atsevišķu iekārtu iegādi, kā piemēram, materiālu pārbaudes mašīna, akustiskās emisijas reģistrēšanas iekārtu, laboratorijas presi, induktīvo pārvietojamo mērītāju.
 3. Pārskata periodā tiek izskatīta iesniegtā iepirkuma dokumentācija uz atkārtoti izsludinātu iepirkumu par LU PMI eksperimentālās zāles projektēšanas un autoruzraudzības darbiem. Uz šo brīdi notiek visu iesniegto piedāvājumu vērtēšana un saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām.
 4. Projektā plānotos renovācijas darbus ir plānots veikt uz 2013.gada III.ceturkšņa beigām- atbilstoši projektu iepirkumu norises grafikam un finanšu plūsmai.
 5. Pārskata periodā papildus arī tika rīkots iepirkums uz publicitātes pasākumiem, bet neviens piedāvājums par šo iepirkumu netika saņemt, kā rezultātā iepirkums tiks izbeigts bez rezultātiem.