Home / Institūts / Laboratorijas, grupas un bibliotēka
Laboratorijas, grupas un bibliotēka

Bibliotēka


LU Polimēru mehānikas institūta Zinātniski tehniskā bibliotēka tika atvērta 1963. gadā, institūta dibināšanas gadā, bet 2004. gadā tā reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā (Nr. BLB1503).
Par bibliotēkas fondu pamatu pirmajos gados kļuva dāvinājumi no LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas, kā arī no citu zinātnisko institūtu (Mašīnu pētīšanas institūta, Celtniecības un arhitektūras institūta u.c.) bibliotēkām.
Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Jevgeņija Uržumceva. Enerģiska un prasmīga, viņa ar entuziasmu ķērās pie literatūras apstrādes, kā arī stelāžu, stendu un citu nepieciešamu mēbeļu un inventāra iegādes. Dažādos laika posmos bibliotēkā ir strādājuši dažādi cilvēki — augstas klases profesionāle Jeļena Baumane, kārtīgais un ar lielu atbildības izjūtu apveltītais Nikolajs Jasjukēvičs, Astrīda Gādiga, kas veica lielu darbu fondu komplektēšanā, iegādājoties jaunu literatūru, u.c. Kopš 1986. gada bibliotēku vada Inna Pērkone.

Uržumceva
Pirmā bibliotēkas vadītāja Jevgeņija
Uržumceva. 70. gg.
Baumane
Bibliotekāre Jeļena
Baumane. 70. gg.
Pērkone
Bibliotēkas vadītāja Inna
Pērkone. 2008. g.

Tagad bibliotēkas fondos ir vairāk nekā 15 tūkstoš vienību. Tā nodrošina institūta zinātnieku vajadzības pēc speciālās literatūras fizikā, matemātikā, ķīmijā, cietvielu mehānikā, materiālmācībā, polimēro un kompozīto materiālu mehānikā u.c. nozarēs, kā arī pēc mācību izdevumiem un rokasgrāmatām, kas palīdz sekmīgi attīstīt zinātnisko darbību un veikt zinātniskus eksperimentus.

Bibliotēkas fondi ik gadu tiek papildināti, pērkot grāmatas, abonējot periodiskos izdevumus un piedaloties starptautiskā literatūras apmaiņā ar citām zinātniskām organizācijām. Mūsu pastāvīgo partneru skaitā ir Igaunijas Zinātņu akadēmija un virkne Krievijas ZA iestāžu un Baltkrievijas NZA un Ukrainas NZA zinātniski pētniecisko institūtu. Bez tam, zināmu skaitu izdevumu bibliotēka saņem kā dāvinājumu no institūta līdzstrādniekiem. Starp tiem ir žurnāli „Mechanics of Time-Dependent Materials”, „Theoretical and Applied Fracture Mechanics” un daži citi. Bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalās starptautisku konferenču sagatavošanā un rīkošanā kompozīto materiālu mehānikā, kā arī regulāri sagatavo un izdod bibliogrāfiskus materiālus par institūta līdzstrādnieku publikācijām.

Izstāde
Polimēru mehānikas institūta zinātnieku
monogrāfiju izstāde. 80. gg.
sp sp

Bibliotēkā ir krātuve un lasītava ar desmit vietām. Lasītāju rīcībā ir datori ar pieslēgumu internetam. Pateicoties sadarbībai ar Valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”, lasītājiem ir iespēja lietot zinātniskās datu bāzes, piemēram, „ScienceDirect”. Lasītavā regulāri notiek jaunieguvumu un zinātniskās literatūras tematiskās izstādes, dažas no tām top ciešā sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku. Notiek e-kataloga sastādīšana.

Lasītava 70
Lasītava. 70. gg.
Lasītava 2008
Lasītava. 2008. g.